Regulamin zajęć szkoleniowo-warsztatowych organizowanych przez Centrum Rozwoju Relacji DROGA

§1. Definicje

REGULAMIN – niniejszy „ Regulamin zajęć szkoleniowo-warsztatowych organizowanych przez Centrum Rozwoju Relacji DROGA " regulujący zasady rejestracji, uczestnictwa i potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach szkoleniowo-warsztatowych .

WARSZTAT – zajęcia szkoleniowo-warsztatowe organizowanych przez Centrum Rozwoju Relacji DROGA, których dotyczy niniejszy Regulamin.

ORGANIZATOR – Centrum Rozwoju Relacji DROGA, organizujące zajęcia szkoleniowo-warsztatowe.

UCZESTNIK – osoba dokonująca swojej rejestracji na zajęcia szkoleniowo-warsztatowe.

PROWADZĄCY – osoba prowadząca zajęcia szkoleniowo-warsztatowe.

CENTRUM ROZWOJU RELACJI DROGA – podmiot gospodarczy, zarejestrowany w spisie ewidencji działalności gospodarczej nr , pod adresem 02-944 Warszawa, ul. Limanowskiego 11 m 79.

OPIEKUN (wymiennie z RODZIC) – rodzic posiadający pełnię praw rodzicielskich lub opiekun prawny dziecka z autyzmem lub zaburzeniami pokrewnymi lub członek najbliższej rodziny dziecka z autyzmem lub zaburzeniami pokrewnymi (rodzeństwo, dziadkowie).

PROFESJONALISTA – osoba niebędąca Opiekunem, zainteresowana uczestnictwem w Warsztacie.

§2. Rejestracja i warunki uczestnictwa

1. Rejestracja na Warsztat jest otwarta dla wszystkich chętnych, o ile nie zostanie inaczej wyraźnie zaznaczone, bez żadnych warunków wstępnych.

2. Rejestracja na Warsztat odbywa się przy pomocy formularza zamieszczonego na stronach internetowych Organizatora.

3. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia formularza rejestracyjnego zgodnie ze stanem faktycznym.

4. Rejestracja na Warsztat następuje w momencie dokonania za nie zapłaty za pośrednictwem systemu dotpay na stronie internetowej Organizatora.

5. Organizator w ramach organizacji Warsztatu gwarantuje udział w Warsztacie, materiały szkoleniowe i ewentualne wyżywienie w czasie Warsztatu, zgodnie z opisem Warsztatu opublikowanym na stronach internetowych Organizatora. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Uczestnika (takie jak, ale nie wyłącznie: transport, noclegi czy wyżywienie poza godzinami warsztatów, itd.) leżą po stronie Uczestnika.

6. Organizator nie odpowiada za konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego, w szczególności za podanie nieprawidłowych danych kontaktowych i identyfikacyjnych oraz danych do wystawienia rachunku.

7. Uczestnictwo w Warsztatacie jest możliwe po łącznym spełnieniu przez Uczestnika poniższych warunków:

a. poprawnego dokonania rejestracji;

b. przeczytania, zaakceptowania postanowień Regulaminu Warsztatu i zobowiązania się do przestrzegania postanowień w nim zawartych;

c. dokonania opłaty za Warsztat w pełnej wysokości za pośrednictwem systemu dotpay na stronie internetowej Organizatora w momencie rejestracji.

§3. Ceny i promocje cenowe

1. Organizator stosuje ceny i promocje cenowe według własnego uznania.

§4. Kolejność rejestracji, odmowa rejestracji na warsztaty

1. O kolejności wpisania na listę Uczestników decyduje data poprawnego wypełnienia i wysłania formularza rejestracyjnego oraz uiszczenia opłaty za Warsztat.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udziału w Warsztatacie w przypadku:

a. osiągnięcia limitu dopuszczalnej liczby Uczestników;

b. braku opłaty za warsztaty;

c. braku przynależności do określonej grupy, jeśli Warsztat jest przeznaczony dla określonej grupy odbiorców;

§5. Zasady uczestnictwa

1. Uczestnictwo w Warsztacie jest całkowicie dobrowolne.

2. Uczestnik zobowiązuje się do przybycia na miejsce Warsztatu najpóźniej 20 minut przed rozpoczęciem Warsztatu, aby umożliwić dopełnienie rejestracji przez:

a. podpisanie Regulaminu;

b. podpisanie listy obecności;

c. odbiór materiałów szkoleniowych.

3. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w pełnym wymiarze czasowym Warsztatu. O terminie i czasie trwania Warsztatu Organizator informuje na swoich stronach internetowych oraz drogą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie rejestracji na Warsztat.

4. Podczas Warsztatu obowiązuje całkowity zakaz rejestracji obrazu i dźwięku w jakiejkolwiek formie i postaci przy pomocy wszelkich urządzeń rejestrujących.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania audio oraz wideo osoby prowadzącej Warsztat oraz do wykorzystania tych nagrań do swoich celów.

5. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania prywatności pozostałych Uczestników Warsztatu i do zachowania pełnej poufności w stosunku do opisywanych w czasie Warsztatu sytuacji i podawanych informacji, w szczególności dotyczących stanu zdrowia i zachowania innych osób.

§6. Rezygnacja z uczestnictwa, przerwanie uczestnictwa

1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Warsztacie.

2. Warunki i terminy rezygnacji z Warsztatu oraz zwracane kwoty:

a. w przypadku rezygnacji z Warsztatu stosowana jest opłata manipulacyjna w wysokości 100 złotych;

b. w przypadku rezygnacji najpóźniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia Warsztatu zwracana jest cała wpłacona kwota po pomniejszeniu o opłatę manipulacyjną w wysokości 100 złotych;

c. w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia Warsztatu, ale nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Warsztatu zwracane jest 50% wpłaconej kwoty po pomniejszeniu o opłatę manipulacyjną w wysokości 100 złotych;

d. w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Warsztatu żadna część wpłaconej kwoty nie jest zwracana;

e. w przypadku rezygnacji z Warsztatu z przyczyn niezależnych od Organizatora lub w przypadku stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub rezygnacji z Warsztatu w czasie jego trwania lub w przypadku opuszczenia Warsztatu przed jego zakończeniem żadna część kwoty wpłaconej za Warsztat nie jest zwracana.

3. W przypadku, gdy nie zbierze się odpowiednia liczba osób Organizator zastrzega możliwość anulowania Warsztatu. W takim przypadku nastąpi zwrot całej wpłaconej kwoty bez pomniejszania o opłatę manipulacyjną.

4. W przypadku łamania postanowień Regulaminu, zachowania uniemożliwiającego prowadzenie Warsztatu, nieobyczajnego lub niezgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi Organizator może odmówić Uczestnikowi dalszego udziału w Warsztacie.

§7. Postanowienia końcowe

1. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego na Warsztat oznacza akceptację Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian postanowień Regulaminu.

3. Uczestnik zachowuje prawo do rezygnacji z Warsztatu i zwrotu opłaty za Warsztat w pełnej kwocie w przypadku zmian Regulaminu dokonanych po rejestracji, a przed datą zakończenia Warsztatu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronach internetowych Organizatora.

Znajdź nas na Facebooku

 
Copyright © 2019 Centrum Rozwoju Relacji Droga Maria Dąbrowska-Jędral. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.